Školenie IMKOR špôn sa bude konať v Prahe 25.3.2023 o 14:00, školiacom stredisku Hilarion, Thamova 181/20, Praha 8 - Karlin , pod vedením lektorky Márie Ivankovej.
Novinky
03.10.2022
Školenie aplikácie IMKOR špôn
Termín školenia aplikácie IMKOR špôn Termín školenia  v Prahe 25.3.2023 o 14:00 Školenie aplikácie IMKOR špôn sa bude konať v školiacom stredisku Hi... čítať celé
Zobraziť všetky novinky

Fakturačné údaje :

IMKOR, s.r.o.
Levočská 2
04012 Košice

IČO: 47482354
DIČ: 2023912605
IČ DPH: SK2023912605

Banka

Slovenská sporiteľna a.s.
IBAN: SK67 0900 0000 0051 6248 9729

Telefón : 0948 262 862

 

Partneri :

 

 

 

 

 

 

Pomáhame :

 

 

 

Obchodné podmienky

I. Základné ustanovenia

Nakupovanie tovaru na tejto internetovej stránke môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel obchodných a reklamačných podmienok (ďalej iba OaRP). Objednaním tovaru dáva zákazník súhlas s nižšie uvedenými OaRP. Prevádzkovateľ webovej stránky www.imkor.sk, IMKOR s.r.o. Levočská 2 040 12 Košice IČO: 47482354 DIČ: 2023912605 Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, odd.: sro, Predávajúci: IMKOR s.r.o. Levočská 2 0401 12 Košice IČO: 47482354 DIČ: 2023912605 Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, Kupujúci: Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ. Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania. Spotrebiteľ pri začatí obchodných vzťahov odovzdáva predávajúcemu svoje kontaktné údaje, potrebné k bezproblémovému vybaveniu objednávky, prípadne údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupnom doklade. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka a zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. Podnikateľom sa rozumie: - osoba zapísaná v obchodnom registri (predovšetkým obchodné spoločnosti) - osoba , ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia (živnostník zapísaný v živnostenskom registri) - osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia na základe špecifických predpisov (sem patria napríklad slobodné povolania ako advokáti atď.) - osoba, ktorá prevádzkuje poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa špecifického predpisu. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľom, výslovne neupravené týmito OaRP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, pokiaľ nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

II. Objednávanie

1. Spotrebiteľ objednáva výrobky a služby u predávajúceho IMKOR s.r.o. Levočská 2 040 12 Košice IČO: 47482354 DIČ: 2023912605 Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, odd.: sro prostredníctvom webovej stránky www.imkor.sk a to buď zaslaním objednávky e-mailom alebo vyplnením objednávkového formuláru na webovej stránke www.imkor.sk.Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku. 2. Každá spotrebiteľská objednávka zaslaná e-mailom musí obsahovať meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu ( ak je iná ako poštová adresa), telefónne číslo, e-mail. Fyzická a právnická osoba podnikateľ musí uviesť aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, číslo tovaru, počet kusov. Dátumom objednávky sa považuje dátum prijatia e-mailu. Objednávka prostredníctvom kontaktného formuláru uvedené podmienky spĺňa automaticky. Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru). 3. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Najneskôr do 24 hodín (v pracovné dni) sa predávajúci skontaktuje so spotrebiteľom. Overí objednávku, spôsob dopravy a oznámi možnú dodaciu dobu, alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná. 4. Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu priloženého dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

III. Dodacie lehoty

1. Vo všeobecnosti je termín dodávky tovaru od 3-10 dní, od dátumu overenia objednávky. Termín dodávky tovaru bude vždy oznámený spotrebiteľovi pri overovaní objednávky. 2. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a/alebo dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia.

IV. Cena, platobné podmienky a prepravné

1.Cena produktu je stanovená predávajúcim. Uvedené ceny môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky. Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH. 2.Spotrebiteľ uhrádza platbu dobierkou. 3.Pri odovzdávaní produktu platí spotrebiteľ cenu za produkt, cenu dobierky. 4.Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky. Spotrebiteľ si môže zvoliť spôsob dopravy, a to: a) cez Slovenskú poštu 3,95 EUR b) prepravnou službou, cena prepravy: 10,- EUR vrátane dobierky 5.Výška nákladov na dobierku bude vždy oznámená spotrebiteľovi pri overovaní objednávky.

V. Preberanie tovaru

1. Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar na adrese uvedenej v objednávke. 2. Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované. 3. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku predávajúcemu. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má produkt v držbe, má spotrebiteľ všetky povinnosti uschovávateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho. 4. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

VI. Odstúpenie od zmluvy

1. Spotrebiteľ je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v 1. deň kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j. v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom). 2. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, vopred dohodnuté, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ. Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod , doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom. Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť. 3. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 pracovných dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za produkt alebo za službu, ktorý spotrebiteľ uhradil za produkt alebo službu vráti spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom. 4. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch: a) ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy; b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktov alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť; 5. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časti ak: a) sa produkt nevyrába alebo sa prestal vyrábať; b) sa zmenila cena dodávateľa produktu; c) bola vystavená cena produktu chybná;

VII. Reklamácia

1.. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane príbalového letákov, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu. Prevádzkovateľ stránky www.imkor.sk, www.studio25.sk, nezodpovedá za žiadne chyby alebo pochybenia zo strany predávajúceho. 3. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku alebo nesprávnym používaním. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním. 4. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky to oznámiť predávajúcemu. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

VIII. Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ internetového obchodu týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov nakladá v zmysle "Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov". Kupujúci prehlasuje, že v objednávke uvedené osobné údaje sú pravdivé a zároveň udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov na dobu do jeho písomného odvolania. Kupujúci udeľuje súhlas dobrovoľne.

IX. Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať. 2. Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito OaRP a že s nimi súhlasí. 3. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za škody na zdraví spôsobené nesprávnou aplikáciou. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. Tieto obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté. Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka. 4. Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť tieto OaRP bez predchádzajúceho upozornenia. Tieto Obchodné a reklamačné podmienky sú platné od 28. 11. 2013

REKLAMAČNÝ PORIADOK

1. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane príbalového letákov, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu. . 2. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku alebo nesprávnym používaním. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním. 3. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky to oznámiť predávajúcemu. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie. 4. Oprávnené reklamácie sú vybavované bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru Predávajúcim.

 

(c) IMKOR, s.r.o. 2014. Akékoľvek kopírovanie obrazového a písomného obsahu tejto stránky je možné len s našim písomným súhlasom.
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk